Cấp chính xác của quả cân chuẩn

Phân loại quả cân chuẩn theo cấp chính xác và sai số cho phép của quả cân chuẩn

Các cấp chính xác của quả cân chuẩn

Quả cân chuẩn là loại thiết bị dùng trong việc kiểm định, hiệu chuẩn cân điện tử và quả cân. Quả cân chuẩn được chia thành các cấp chính xác E1, E2, F1, F2, M1 và M2. Các cấp chính xác trên được định nghĩa như sau;

  • Cấp chính xác E1; Quả cân được dùng để liên kết chuẩn tử quả cân chuẩn Quốc gia xuống quả cân cấp chính xác E2 và các cấp chính xác thấp hơn. Quả cân cấp chính xác E1 luôn phải kèm theo chứng nhận hiệu chuẩn với các thông số cần thiết.
  • Cấp chính xác E2 ; Quả cân được dùng để hiệu chuẩn, kiểm định quả cân chuẩn cấp chính xác F1 hoặc sử dụng với các cân cấp chính xác 1. Quả cân cấp chính xác E2 luôn phải kèm theo chứng nhận hiệu chuẩn với các thông số cần thiết.
  • Cấp chính xác F1 ; Quả cân được dùng để hiệu chuẩn, kiểm định quả cân chuẩn cấp chính xác F2 hoặc sử dụng với các cân cấp chính xác 1 và 2.
  • Cấp chính xác F2; Quả cân được dùng để hiệu chuẩn, kiểm định quả cân chuẩn cấp chính xác M1, và M2 hoặc sử dụng với các cân cấp chính xác 2.
  • Cấp chính xác M1; Quả cân được dùng để hiệu chuẩn, kiểm định quả cân chuẩn cấp chính xác M2 hoặc sử dụng với các cân cấp chính xác 3.
  • Cấp chính xác M2; Quả cân sử dụng với các cân cấp chính xác 3 và 4.

Sai số cho phép lớn nhất (± ϭm tính bằng mg) theo cấp chính xác của quả cân chuẩn: 

sai số cho phép của quả cân chuẩn

Gợi ý sử dụng quả cân chuẩn theo cấp chính xác đối với từng loại cân điện tử: 

Loại cân điện tử
Cấp chính xác
Cân phân tích 5 số lẻ 0.01mg (0.00001)
Quả cân chuẩn E2
Cân phân tích 4 số lẻ 0.1mg (0.0001g)
Quả cân chuẩn E2
Cân phân tích 3 số lẻ 1mg (0.001g)
Quả cân chuẩn F1
Cân điện tử 2  số lẻ (0.01g )
Quả cân chuẩn F1/ F2
Cân có độ chính xác 0.1g hoặc 1g
Quả cân chuẩn M1
Cân điện tử cấp chính xác III
Quả cân chuẩn M1
 

Đối tác Cân điện tử PRO

Zalo Sale 1
Zalo Sale 2
Zalo Sale 3